Brandtätning

  
Som fastighetsägare och bostadsrättsförening har ni det yttersta ansvaret för brandsäkerheten. Det är viktigt att fastighetens olika brandceller är täta för att förhindra att lågor, värme, giftig rök och gas kan spridas vidare till utrymmen utanför brandhärden. Vi erbjuder brandtätning enligt dina önskemål och behov.

Vi utför brandtätning av fastigheter och är certifierade på HILTIs kompletta program av brandtätningsprodukter. Det enklaste sättet för er att ta reda på hur just er brandtätning ser ut, är att kontakta oss för ett besök på plats, så att vi kan bedöma och offerera eventuella nödvändiga åtgärder som måste vidtas.

Varför brandtätning?

Brandspridning mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk utgör en av de stora brandfarorna i både gamla och moderna byggnader. Rök och lättantändliga gaser sprider sig oerhört snabbt, där minsta motståndets lag gäller. Branddörrar och brandcellsgränser gör ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum både ovanför och under innertak eller i kabelstråk och ventilationsschakt. Att stänga inne branden är en billig och effektiv brandskyddsåtgärd. Det är viktigt att alltid kontrollera att brandtätning är utförd efter ombyggnadsarbeten då el-, rör- och VVS-genomföringar kan ha försämrat byggnadens brandskydd. Kontroll och besiktning av brandtätningarna bör göras en gång per år för att säkerställa att inga brandtätningar brutits eller att nya otäta genomföringar uppstått. Ett enkelt sätt att alltid ha kontroll på detta är genom att teckna ett serviceavtal med oss.

Vilka regler gäller?

Boverkets Byggregler, BBR 94 avsnitt 5, innehåller de grundläggande kraven på brandskydd av byggnader. Kraven innebär bland annat att brandavskiljande byggnadsdelar skall vara täta mot genomsläpp av flammor och gaser och att anslutningar mellan brandklassificerade byggnadsdelar skall utföras så att byggnadsdelens brandavskiljande funktion upprätthålls under den tidsperiod som gäller för anslutande byggnadsdelar.

Förklaring av brandtekniska klasser

Brandmotståndet hos byggnadskomponenter och konstruktioner kan klassas i olika brandtekniska klasser eller kombinationer av dessa. De olika klasserna specificerar olika typer av funktionskrav. Normalt anges i klassbeteckningen även en siffra som visar vilken tid funktionskraven är uppfyllda vid en standardiserad provning.

R = Bärförmåga
E = Integritet (täthet)
I = Isolering
W = Strålning
M = Mekaniskt motstånd
C = Självstängning
S = Röktäthet
K = Brandskydd (tändskyddande beklädnad)

Exempel på klassning är EI 30, vilket betyder att konstruktionen är brandtät (E) och isolerande (I) under 30 minuter.

R – Bärförmåga
Bärförmågan (R) är ett byggnadselements förmåga att motstå brand på en eller fler sidor vid en specificerad last under en tidsperiod utan att förlora sin stabilitet. Funktionskravet varierar beroende på konstruktionstyp. Man skiljer på följande: - element belastade i böjning (exempelvis bjälklag, balkar) där kravet ställs på deformations­hastighet och maximal nedböjning - axiellt belastade element (exempelvis pelare, väggar) där kravet ställs på deformations­hastighet och maximal deformation.

E - Integritet
Integriteten (E) är förmågan hos byggnadselementet, med en separerande funktion, att motstå brand på en sida utan att branden sprider sig till den icke exponerade sidan genom läckage av lågor eller heta gaser. Vid bedömning av elementets integritet ser man på följande parametrar: - sprickor eller öppningar över en viss dimension - antändning av en bomullstuss - ihållande lågor på den av brand icke exponerade sidan.

I - Isolering
Isolering (I) är förmågan hos ett byggnadselement att vid brand på ena sidan bibehålla temperaturen på den icke exponerade sidan under en viss nivå. Generellt ser man dels på maximal temperaturstegring i någon enskild punkt som inte får vara högre än 180 K, samt en medeltemperaturstegring på vissa punkter som inte får vara högre än 140 K. För vissa typer av byggnadselement som exempelvis branddörrar, kan det finnas andra varianter på krav vad gäller isolering.

W – Strålning
Strålning (W) är förmågan hos ett byggnadselement att vid brand på ena sidan tillse att värmestrålningen från den icke exponerade sidan är under en viss nivå. Kravet avseende strålning är att maximal strålning inte får överstiga 15 kW/m2 vid provning enligt standard.

M - Mekaniskt motstånd
Mekaniskt motstånd (M) är förmågan hos ett byggnadselement att motstå en mekanisk stöt. Provningen görs direkt efter att elementet provats under önskad tid för annan klassificering (R, E och/eller I).

C - Självstängning (dörrar)
Självstängning (C) är förmågan hos branddörrar att automatiskt stängas. Provning av den självstängande förmågan görs vid normal temperatur. Kravspecifikation för den självstängande förmågan ges i standarden EN 14600.

S – Röktäthet
Röktäthet (S) är förmågan hos ett byggnadselement att reducera eller eliminera gas- eller rökläckage från en sida av elementet till den andra.

K - Brandskydd (tändskyddande beklädnad)
Brandskydd (K) är förmågan hos en skyddande beklädnad att skydda det bakomliggande materialet mot antändning, förkolning och annan skada under en specificerad tidsperiod.