Rökluckor och brandskydd


Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar måste enligt lag arbeta systematiskt med sitt brandskydd inklusive rökluckor och se till så att säkerhetsutrustning kontrolleras och är i fungerande skick.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778), skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vita de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Längst ner på denna sida hittar du länkar till PDF-dokument på gällande lagar och regler.

För rökluckor har det tidigare inte funnits officiella och gemensamma regler för hur underhåll skall utföras och många fastighetsägare har svävat i ovisshet om vad som skall göras. Numera finns SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag), en förening för företag som arbetar med brand- och skyddsmateriel samt utbildning och konsultverksamhet inom brand- och utrymningssäkerhet, vilka har tagit fram riktlinjer för hur detta underhållsarbete ska utföras. MP2 är medlem i SVEBRA och arbetar med rökluckor enligt deras föreskrifter S-2006:1

Expertkompetens på brandgasventilation och rökluckor

MP2 är ett företag med expertkompetens på att besiktiga och utföra service på brandgasventilation och rökluckor, där vi anses vara en av de främsta inom vår bransch. Vi har under vårt mångåriga arbete med rökluckor sett att fastighetsägare och bostadsrätter inte varit uppmärksamma på att underhålla och årligen funktionstestat sina rökluckor. Vid besiktning har vi ofta observerat att rökluckorna är ur funktion. Vi vill göra er uppmärksam på denna problematik och erbjuder er en total entreprenadlösning där vi förutom att återställa funktionen på era rökluckor även kan utföra en årlig funktionskontroll, där vi i protokoll och med besiktningsmärken dokumenterar funktionen för varje enskild röklucka. Detta för att ni ska kunna vara trygga med att rökluckorna fungerar om olyckan skulle vara framme och det uppstår en brand.

MP2 erbjuder:
-  En kostnadsfri inledande inspektion och inventering av ert röklucksbestånd
-  Reparation och underhåll på alla typer av rökluckor
-  Vid behov utbyte av rökluckor
-  En årlig funktionskontroll och besiktning av rökluckor
-  Serviceavtal
-  Konsultation
-  Återställning av rökluckor efter incident
-  Jourverksamhet
- Komplett dokumentation över alla arbeten och insatser

Vad är rökluckor?

Rökluckor är något som finns i många fastigheter för att kunna evakuera bort rökgaser som uppstår i samband med en eventuell brand. Rökluckorna sitter oftast placerade högst upp i trapphuset och i toppen på hisschakt, men kan även sitta i anslutning till källarförråd och garage både på fasaden och i markplan runt om hela fastigheten. Att kunna ventilera bort rökgaser är nödvändigt för att kunna evakuera personer på ett säkert sätt från fastigheten vid en eventuell brand. Det är bara brandkåren som manuellt ska öppna rökluckorna vid en eventuell brand, om inte rökluckorna styrs automatiskt via ett brandlarmsystem.

Vilken funktionsstatus har era rökluckor?

MP2 erbjuder en kostnadsfri genomgång/inventering av era rökluckors funktionsstatus som vi kommer att sammanställa i en rapport som vi skickar per e-post till er kontaktperson. I det fall vi under vår inventering upptäcker felaktigheter, kommer vi även att bifoga en offert med fast kostnad på åtgärd.

Efter en eventuell utförd service eller då vi utför en årlig funktionskontroll av era rökluckor kommer vi att sammanställa alla åtgärder i ett besiktningsprotokoll i PDF-format som upprättas för varje enskild röklucka och som vi sedan skickar per e-post till er kontaktperson. Av besiktningsprotokollet framgår även rökluckornas aktuella funktionsstatus. Besiktningsprotokollen för rökluckorna ska sättas in i er pärm för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), så att ni vid behov kan uppvisa att er brandgasventilation är i ett fungerande skick.

Vilka typer av rökluckor finns det?


Kategori A – Röklucka i schakt

 
Stigande eller fallande lucka som är monterad i ventilationsschakt, oftast i trapphustak. Utluftning sker på tak via schakt och ventilationshuv. Manövrering sker med vajer från manöverskåp i entréplan. Denna typ av röklucka saknar automatisk öppning i form av inbyggt smältbleck, som löser ut då temperaturen överstiger +72°C.

De vanligast förekommande problemen med denna typ av luckor är att de sitter fast i ventilationsschaktet och inte kan öppnas. Orsaken är oftast rostskador på lucka, sarg, vajer eller vajerkanal. Ofta är denna typ av röklucka otät påg rund av att dom inte kan stängas hel och orsakar då ett kalldrag i trapphus. Inte alltför sällan är också vevpartiet sönderbrutet och vevar saknas. Om rökluckan är i dåligt skick eller att den inte fungerar på ett säkerställt sätt, så ska den bytas ut.

Kategori B – Fallande takmonterad lucka
  
Takmonterad lucka som öppnar nedåt. Manuell manövrering sker via vajer eller elektriskt från manöverskåp i entréplan. På luckan finns också ett yttre draghandtag för öppning från tak. Automatisk öppning sker normalt via smältbleck som löser ut då temperaturen överstiger +72°C, men kan även vara styrd från rökdetektor/värmedetektor. El-manövreringen sker normalt via en hållmagnet. Strömförsörjningen till hållmagneten har oftast en batteribackup för att klara strömbortfall i fastigheten utan att luckan öppnar.

Vanligaste felet är att luckan inte öppnar. Det kan bero på rostskador, övermålning, övermålade vajrar, skador i ventilationsschakt, skador på sarg och isolering t.ex. från snöskottning. Även vajer och manöverdon är vanliga felorsaker. Att vajrar inte löper fritt kan t.ex. bero på rostskador, lossade eller klämda i bryttrissor m.m. Denna typ av röklucka öppnar/faller ner på grund av gravitation (egentyngd) då rökluckans vajerlås öppnas. Problemet med denna typ av röklucka, som styrs enbart med vajer och vevhus med vev, är att om veven saknas (vanligt) så kan inte rökluckan manuellt öppnas d.v.s. rökluckan är ur funktion. Åtgärden på detta problem är att ta bort vevhuset och byta ut vajern samt montera dit ett draghandtag som ger 100 % tillförlitlig funktion. Utöver det som redan nämnts så är vattenläckage ett vanligt problem hos denna typ av röklucka. Rekommenderad åtgärd för att undvika framtida och återkommande problem är att helt byta ut rökluckan mot en uppåtgående typ röklucka.

Kategori C – Uppåtgående takmonterad lucka

   
Röklucka i tak med ett eller två lock som öppnar uppåt. En eller flera gasfjädrar trycker upp luckan vid aktivering. På luckan finns också ett yttre draghandtag för öppning från tak Automatisk öppning sker normalt via smältbleck som löser ut då temperaturen överstiger +72°C men kan även vara styrd från rökdetektor/värmedetektor. Manuell manövrering sker med vajer eller elektriskt via hållmagnet från manöverskåp i entréplan. Strömförsörjningen till hållmagneten har oftast en batteribackup för att klara strömbortfall i fastigheten utan att luckan öppnar. Det förekommer också att denna lucktyp är försedd med elmotor. Med en elmotor kan luckan både öppnas och stängas elektriskt och även öppnas delvis. På så vis kan rökluckan även fungera som komfortventilation. Viktigt är att motordrivna rökluckor måste ha en batteribackup som klarar strömförsörjningen på 72 timmar till motorn.

Vanligaste felet är att luckan inte öppnar. Det kan bero på gamla gasfjädrar som tappat gastrycket, övermålning, övermålade vajrar, skador på sarg och isolering t.ex. från snöskottning. Även vajer och manöverdon är vanliga felorsaker. Att vajrar inte löper fritt kan t.ex. bero på rostskador, lossade eller klämda i bryttrissor m.m. Problemet med denna typ av röklucka som styrs enbart med vajer och vevhus med vev är att om veven saknas (vanligt) så kan inte rökluckan manuellt öppnas dvs. rökluckan är ur funktion. Åtgärden på detta problem är att ta bort vevhuset och byta ut vajern samt montera dit ett draghandtag som ger en 100% tillförlitlig funktion.

Kategori D – ”Sprint” röklucka monterad i ventilationskanal

  
Röklucka är monterad i rökkanal och är fjäderspänd via en sprint som sitter monterad på manövervajern och håller rökluckan i stängt läge. Lossas sprinten öppnas rökluckan med fjäderkraft. Rökgasutloppet sker via fläktkammare eller rökkanal till tak. Manuell manövrering sker med vajer från manöverskåp i entréplan. Automatisk öppning sker normalt via smältbleck som löser ut då temperaturen överstiger +72°C.

Problemen med denna lucktyp är snarlika de som gäller för kategori A. Luckan blir lätt skev och kan fastna i ventilationskanalen vid öppning. Dessutom kan den ofta vara otät och då kan ett tjutande ljud höras från ventilationskanalen. Genom slipning av röklucka och byte av rökluckspackning, så kan man ofta minska problemet. I annat fall bör rökluckan bytas ut. Problemet med denna typ av röklucka som styrs enbart med vajer och vevhus med vev, är att om veven saknas (vanligt) så kan inte rökluckan manuellt öppnas d.v.s. rökluckan är ur funktion. Åtgärden på detta problem är att ta bort vevhuset och byta ut vajern samt montera dit ett draghandtag som ger 100 % tillförlitlig funktion.

Kategori D – ”Klaff” röklucka monterad i ventilationskanal

 
Röklucka är monterad i rökkanal. Rökgasutloppet sker via fläktkammare eller rökkanal till tak. Manuell manövrering sker med vajer från manöverskåp i entréplan. Automatisk öppning sker normalt via smältbleck som löser ut då temperaturen överstiger +72°C.

Problemen med denna lucktyp är att den ofta är otät och då kan ett tjutande ljud höras från ventilationskanalen. Genom byte av rökluckspackning kan man ofta minska problemet. I annat fall måste bör rökluckan bytas ut. Problemet med denna typ av röklucka som styrs enbart med vajer och vevhus med vev är att om veven saknas.

Kategori F - Fasadmonterad lucka
 
Fasadmonterad lucka kan vara utformad liknande ett fönster eller en plåtlucka. Öppning sker normalt manuellt med ett brandlås eller vajer alternativt automatiskt med vajer eller el både via hållmagnet och elmotor.

Se vanliga problem Kategori C.

Kategori M - Röklucka i markplan
  
Markfast lucka vars rökgasschakt leder till garage, tvättstuga eller annat utrymme i källarplan. Öppningen är oftast helt mekanisk med lyftkrokar och vredhandtag eller brandhänglås.

Det vanligaste felet är att luckan fastnar och är svåröppnad och att låsen till vredeshandtagen samt brandhänglåsen är sönderrostade och måste bytas ut.


PDF-dokument med lagar och regler: