Takvärme

  
Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening är du ansvarig för att se till så att is och snö inte rasar ner från tak och skadar personer eller egendom. 

Istappar som bildas vid läckage av värme från huset stiger upp genom taket och smälter snön underifrån. Smältvattnet sipprar ut över takkanten där vattnet fryser till is igen. De hängrännor och stuprör vilka smältvattnet rinner ut i, fryser snabbt till och sätts igen. När vattnet inte kan avledas på ett tillförlitligt sätt, så kommer varje droppe vatten bidra till att bygga upp istappar längs takets kant.

Den enkla lösningen för dig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening är att installera takvärme, d.v.s. värmekabel i vattenrännor och stuprör samt på taket. Det håller rännorna öppna och smältvattnet rinnande, så att inte isen kan bildas.

Varför installera takvärme?
Med en effektiv anläggning för takvärme som årligen underhålls undviker du istappar och frostsprängda stuprör, vilket annars kan orsaka skador med stora ekonomiska kostnader som följd. Har du dessutom snörasskydd i kombination med värmekabel för takvärme så klarar du de flesta snöfall utan snöskottning. Vi använder oss enbart av moderna och högkvalitativa värmekablar och styrningar, vilket ger en hög verkningsgrad och lång livslängd på din takvärmeanläggning.

Vad behöver du göra?
Vi föreslår att ni tar kontakt med oss för att boka in ett möte på plats, så att vi kan föreslå en för er bästa och mest ekonomiska lösningen på ett värmekabelsystem. I det fall ni redan har ett gammalt värmekabelsystem så kan vi även se över det och komma med rekommendationer på om något behöver åtgärdas.

Så här jobbar vi
Vi projekterar och optimerar alltid en värmekabelanläggning efter de faktiska takförutsättningar som råder och kommer att rekommendera valet av material och system för värmekabelsystemet utifrån en god driftsäker funktionshistorik.

Vi kan erbjuda allt från den enklast tänkbara lösningen till en mer högteknologisk styrning och övervakning av värmekabelsystem via mobiltelefon eller dator kompletterat med en isövervakning.

När vi arbetar på tak så arbetar vi alltid enligt Boverkets byggregler gällande taksäkerhet.

Service och underhåll
Vi tecknar ofta serviceavtal med fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar om att årligen utföra uppmätning och kontroll av värmekabelsystemet inför varje höst, för att säkerställa att allt är i fungerande skick inför kommande vinter.